Актуално

CMS - 1.9.4.3 - Faanui
 

Новини

28.05.2024 г.

На 28.05.2024 г. се проведе Редовно Годишно общо събрание на акционерите на "Български фонд за дялово инвестиране" АД. Протоколът е публикуван в секция "Документи."

 


16.05.2024 г.

На 16.05.2024 г. се проведе първо общо събрание на облигационерите на "Български фонд за дялово инвестиране" АД.

Протокол от Заседанието и Уведомление по 100ц от ЗППЦК може да намерите в секция "Облигации".

 

23.04.2024 г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за първо тримесечие на 2024 г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи".


19.04.2024 г.

„Български фонд за дялово инвестиране“ АД публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 28-05-2024 г. от 14:00 часа в гр. София 1000, ул. „Алабин” №36, ет.4,  дневеният ред и материалите са публикувани в секция "Документи".


19.04.2024 г.

„Български фонд за дялово инвестиране“ АД Ви уведомява, на основание на решение на Съветът на директорите от 15.04.2024 г., бяха емитирани обикновени, поименни, безналични, корпоративни, лихвоносни, непривилегировани, обезпеч ени и неконвертируеми облигации, от един клас.

Документите са достъпни в секция "Облигации".


16.04.2024 г.

„Български фонд за дялово инвестиране“ АД Ви уведомява, че на 15.04.2024 г. Съветът на директорите взе решение за емитиране на емисия обезпечени облигации при условията на частно пласиране.

Документите са достъпни в секция "Облигации".

21.03.2024 г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи годишен финансов отчет за 2023 г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е достъпен в секция "Документи".


30.01.2024г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за четвърто тримесечие на 2023г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи

27.10.2023г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за трето тримесечие на 2023г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи


26.07.2023г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за второ тримесечие на 2023г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи


20.06.2023 г.

В изпълнение на указанията съгласно писмо с Изх.№ РГ-05-1559-1/ 15.06.2023 на Комисия за Финансов Надзор, Български фонд за дялово инвестиране АД  предoстави
коригиран годишен финансов отчет за  2022г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция „Документи“.


15.06.2023 г.

На 13-06-2023 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписан Акктуализиран устав на Български фонд за дялово инвестиране АД.

 

05.06.2023

На 05.06.2023 г. се проведе Редовно Годишно общо събрание на акционерите на Български фонд за дялово инвестиране. Протоколът е публикуван в секция "Архив Протоколи."

 

28.04.2023г.

Български фонд за дялово инвестиране“ АД публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 05-06-2023г. от 14:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19,ет.1,  дневеният ред и материалите са публикувани в секция "Документи".


28.04.2023г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за първо тримесечие на 2023г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи


28.03.2023г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи годишен финансов отчет за 2022г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е достъпен в секция"Документи"


30.01.2023г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за четвърто тримесечие на 2022г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи"


26.10.2022г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за трето тримесечие на 2022г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи"

28.07.2022г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за второ тримесечие на 2022г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи"

 

13.06.2022

На 13.06.2021 г. се проведе Редовно Годишно общо събрание на акционерите на Български фонд за дялово инвестиране. Протоколът е публикуван в секция "Архив Протоколи."

 

05.05.2022 г.

Български фонд за дялово инвестиране“ АД публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 13-06-2022г. от 14:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19,ет.1,  дневеният ред и материалите са публикувани в секция "Документи".

 

29.04.2021г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за първо тримесечие на 2022г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи


31.03.2022г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи годишен финансов отчет за 2021г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е достъпен в секция"Документи"


28.01.2022г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за четвърто тримесечие на 2021г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи


27.10.2021г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за трето тримесечие на 2021г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи


09.08.2021

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

30.07.2021г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за второ тримесечие на 2021г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи


17-06-2021г.

На 17.06.2021 г. се проведе Редовно Годишно общо събрание на акционерите на Български фонд за дялово инвестиране. Протоколът е публикуван в секция "Документи."

11.05.2021 г.

Български фонд за дялово инвестиране“ АД публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 17-06-2021г. от 14:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19,ет.1,  дневеният ред и материалите са публикувани в секция "Документи".

 

28.04.2021г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за първо тримесечие на 2021г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи30.03.2021г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи годишен финансов отчет за 2020г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е достъпен в секция"Документи"29.01.2021 г.

На 29.01.2021 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписана промяна в Съвета на директорите на Български фонд за дялово инвестиране АД - заличен е Борислав Михайлов Михов и на негово място е вписан Алексей Алипиев Георгиев.

 

29.01.2021г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за четвърто тримесечие на 2020г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи"


25-01-2021

На 25.01.2021 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на Български фонд за дялово инвестиране. Протоколът е публикуван в секция "Документи."

16.12.2020 г.

Български фонд за дялово инвестиране“ АД публикува покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 25-01-2021г. от 14:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19,ет.1,  дневеният ред и материалите са публикувани в секция "Документи".

 

11.12.2020

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

09.12.2020

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

04.12.2020

На 03.12.2020 в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписан новият разнер на капитала на Български Фонд за дялово инвестиране в размер на 19 734 763 лева.

29.10.2020

Уведомление по чл.19 от Регламент 596

 

27.10.2020г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за трето тримесечие на 2020г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи"


19.10.2019 г.

С решение от 01.10.2020 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София. Емисията е в размер на 6 578 255 лева, разпределени в 6 578 255 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Вписа посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър. По-долу може да се запознаете с Проспекта(включващ Регистрационен документ, документ за предлаганите ценни книжа и резюме), Съобщението за публично предлагане.

Съобщение за публично предлагане

Регистрационен документ

Документ за предлаганите ценни книжа

Резюме

 

16-10-2020

Съобщение от Български фонд за дялово инвестиране АД

Във връзка с влезли в сила промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа от 21.08.2020 г. и по повод на предстояща процедура по увеличение на капитала на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД чрез публично предлагане на акции, на 15.10.2020 г.Съветът на директорите взе следното решение за актуализиране сроковете, посочени в т. 2 и 3 от неговото решение от 26.06.2020 г., както следва:

Приложимите срокове, свързани с правата на акционерите и процедурата на публичното предлагане, са тези, които са посочени в Документа за предлаганите ценни книжа и Резюмето – части от Проспекта за публично предлагане на акции на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД, потвърден с решение на Комисията за финансов надзор № 738 – Е от 01.10.2020 г.

 

29-09-2020

На 29.09.2020 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на Български фонд за дялово инвестиране. Протоколът е публикуван в секция "Документи."

04-09-2020г.

Български фонд за дялово инвестиране“ АД публикува  актуализирана покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, със въпрос по чл.223А от Търговския закон и материали за него. Актуализираните материали и покана   са публикувани в секция "Документи".

 

24.08.2020 г.

Български фонд за дялово инвестиране“ АД публикува покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 29-09-2020г. от 14:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19,ет.1,  дневеният ред и материалите са публикувани в секция "Документи".

 

30.07.2020г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи коригиран годишен финансов отчет за 2019г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е достъпен в секция"Документи"


21.07.2020г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за второ тримесечие на 2020г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи".

 

07.07.2020г.

На 07.07.2020 г. се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на Български фонд за дялово инвестиране. Протоколът е публикуван в секция "Документи."

Взето е решение за разпределение на дивидент.

26.06.2020 г.

На свое заседание от 26.06.2020 г. Съвета на директорите на Български фонд за дялово инвестиране АД взе решение да увеличи капитала на дружеството.

Протокола е достъпен в секция Документи и по-долу.

Решение на Съвета на директорите за увеличение на капитала на дружеството

 

22-06-2020 г.

Поради липса на кворум Редовното годишно общо събрание на Български фонд за дялово инвестиране АД се отлага за втората дата 07.07.2020 г.

20.05.2020 г.

Български фонд за дялово инвестиране“ АД публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 22-06-2020г. от 14:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19,ет.1,  дневеният ред и материалите са публикувани в секция "Документи".

 

29.04.2020г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за първо тримесечие на 2020г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи".30.03.2020г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи годишен финансов отчет за 2019г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е достъпен в секция"Документи"26.03.2020г.

Увeдомление по чл.148б от ЗППЦК

 

30.01.2020г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за четвъртото тримесечие на 2019г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи".

 

04.11.2019 г.

Увдомление по чл.148б от ЗППЦК

30.10.2019

На 28.10.2019г.в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличението на капитала на Български фонд за дялово инвестиране АД от 8 771 006 лева на 13 156 509 лева.

24.10.2019г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за трето тримесечие на 2019г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи".28.08.2019 г.

С решение от 15.08.2019 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София. Емисията е в размер на 4 385 503 лева, разпределени в 4 385 503 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Вписа посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър. По-долу може да се запознаете с Проспекта(включващ Регистрационен документ, документ за предлаганите ценни книжа и резюме), Съобщението за публично предлагане.

Съобщение за публично предлагане

Регистрационен документ

Документ за предлаганите ценни книжа

Резюме

05.07.2019г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за второ тримесечие на 2019г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи".


17.06.2019 г.

На свое заседание от 17.06.2019 г. Съвета на директорите на Български фонд за дялово инвестиране АД взе решение да увеличи капитала на дружеството.

Протокола е достъпен в секция Документи и по-долу.

Решение на Съвета на директорите за увеличение на капитала на дружеството

22.05.2019г.

На 22.05.2019 г. се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на Български фонд за дялово инвестиране. Протоколът е публикуван в секция "Документи."

19.04.2019 г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за първо тримесечие на 2019г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи".


18.04.2019 г.

Български фонд за дялово инвестиране“ АД публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 22-05-2019г. от 14:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19,ет.1,  дневеният ред и материалите са публикувани в секция "Документи".

31.03.2019 г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи годишен финансов отчет за 2018г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е достъпен в секция"Документи"


07.02.2019 г.

Увдомление по чл.148б от ЗППЦК

30.01.2019г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за четвърто тримесечие на 2018г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи".16.01.2019г.

Увдомление по чл.148б от ЗППЦК

14.01.2019г.

Увдомление по чл.148б от ЗППЦК

10.01.2019 г.

На 09.01.2019г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличението на капитала на Българси фонд за дялово инвестиране АД от 3 325 006 лева  на 8 771 006 лева. Вписан е и променен Устав , актуализаиран с новия размер на капитала.

27.12.2018г.

В изпълнение на изискването на чл.112б, ал.12 от ЗППЦК и във връзка с чл.24, ал.1 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, Ви уведомяваме, че публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на дружеството, извършено по решение на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10.04.2018 г. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 999 - Е от 25.10.2018 г., започна на 14.11.2018 г. и приключи успешно на 21.12.2018 г.

Уведомление за резултати от подписка

 

01.11.2018 г.

С решение от 25.10.2018 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София. Емисията е в размер на 6 650 012 лева, разпределени в 6 650 012 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Вписа посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър. По-долу може да се запознаете с Проспекта(включващ Регистрационен документ, документ за предлаганите ценни книжа и резюме), Съобщението за публично предлагане.

Съобщение за публично предлагане

Регистрационен документ

Документ за предлаганите ценни книжа

Резюме

 

09.10.2018г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за трето тримесечие на 2018г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи".24.07.2018г.

 

На 23.07.2018 г. в Търговския регистър е вписана промяна в Устава на Български фонд за дялово инвестиране приета с решение на ОСА от 22-06-2018г.

 

18.07.2018г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за второ тримесечие на 2018г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи".


22.06.2018г.

На 22.06.2018 г. се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на Български фонд за дялово инвестиране. Протоколът е публикуван в секция "Документи."

11.06.2018г.

Поради липса на кворум Общото Събрание на Акционерите на Български фонд за дялово инвестиране АД насрочено за 08-06-2018 г. не се проведе.
Общото Събрание на Акционерите ще се проведе на 22.06.2018г. на същото място , по същото време и при същият дневен ред, обявен в поканата, независимо от броя представени гласове.

09.05.2018 г.

Български фонд за дялово инвестиране“ АД публикува покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 08-06-2018г. от 14:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19,ет.1,  дневеният ред и материалите са публикувани в секция "Документи".


26-04-2018г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за първо тримесечие на 2018г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи".


16.04.2018г.

Увдомление по чл.148б от ЗППЦК

11-04-2018

НА 10.04.2018 г. на извъредно Общо събрание на акционерите е взето решение за увеличаване капитала на дружеството от 3 325 006 лв. на 9 975 018 лв. чрез публично предлагане на 6 650 012 броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас, като всяка една нова акция е с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1,00 (един) лев. Увеличението ще се счита за успешно проведено, ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 500 000 (петстотин хиляди) броя от новите акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал.

Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл. 192, ал. 1, предл. първо и чл. 194, ал. 1 от ТЗ.

На основание чл. 112б, ал.2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 (четиринадесет) дни след датата на решението на общото събрание за увеличение на капитала. В срок до три работни дни от изтичането на посочения 14-дневен срок Централният депозитар открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите на Дружеството. Срещу всяка една съществуваща акция се издава едно право, което дава възможност да бъдат записани 2 нови акции с емисионна стойност 1,00 лв. всяка. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните права, умножен по 2. Не се допуска записване на повече акции от предвидените в решението за увеличаване на капитала. На основание чл. 192а, ал.2 от ТЗ, ако новите акции не бъдат записани и заплатени изцяло, капиталът ще се увеличи само до размера на записаните и напълно заплатени акции, като се спази решението на Общото събрание за провеждане на увеличението.

За извършване на публичното предлагане на емисията нови акции от увеличението на капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“АД дружеството ще публикува проспект по начина и със съдържанието, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, след като същият бъде потвърден от Комисията за финансов надзор. Планираното използване на набраният чрез новата емисия капитал и рисковете, свързани с дейността на  „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“АД и с инвестирането в ценните книжа, предмет на публично предлагане, ще бъдат подробно описани в проспекта.

Избира за инвестиционен посредник, който ще обслужва публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на “БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ”АД - ИП ”Капман”АД, гр. София, ул. “Три уши” №8, ет.6.

Избира за банка, в която да бъде открита набирателната сметка на “БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ”АД във връзка с увеличението на капитала - „ЦКБ”АД, клон Мадрид.

Овластява Съвета на директорите, по своя преценка и в съответствие с решението на Общото събрание на акционерите и приложимите нормативни актове, и като се ръководи от най-добрите интереси на дружеството, да конкретизира реда и и всички други условия на увеличението на капитала, включително но не само да приеме проспект за публично предлагане на акции  и да извърши всички други необходими правни и фактически действия  във връзка с изпълнение на решението за увеличаване на капитала.“

 

30.03.2018 г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи годишен финансов отчет за 2017г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е достъпен в секция"Документи"

07.03.2018 г.

Български фонд за дялово инвестиране“ АД публикува покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 10-04-2018г. от 10:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19,ет.1,  дневеният ред и материалите са публикувани в секция "Документи".

29.01.2018г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за четвърто тримесечие на 2017г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи".

30.11.2017

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен консолидиран отчет за третото тримесечие на 2017г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи".

21.11.2017 г.

Оттегляне на Уведомление по чл.148 б от ЗППЦК

Поради допусната техническа грешка на 09.11.2017 г. е публикувано следното съобщение от Български фонд за дялово инвестиране АД:

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

На 07.11.2017 г. Български фонд за дялово инвестиране АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УПФ Топлина.  Със същото  дружеството е уведомено, че в следствие на покупка дяловото участие на УПФ Топлина в гласовете на общото събрание на Дружеството се е променило от 0.00% на 6.06%.“

Моля да имате предвид , че такова Уведомление не е подавано съм дружеството и следва да се игнорира.

09.11.2017г.

На 07.11.2017 г.  Български фонд за дялово инвестиране получи уведомления за промяна в дяловото участие на акционери.

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

31.10.2017г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за третото тримесечие на 2017г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи".

04.09.2017 г.

На 04.09.2017 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписана промяна в седалището , адреса на управление , адреса за кореспонденция и Устава на Български фонд за дялово инвестиране АД. Новото седалище адрес на управление и адрес за кореспонденция са както следва:гр. София 1000, район “Средец“, ул.“ Г.С.РАковски“ № 132, вх.А, ет. 1, ап. 3.

25.08.2017 г.

На 28-08-2017 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. Протокола е публикуван в секция "Документи".

27.07.2017 г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за първото шестмесечие на 2017г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи".

 

20.07.2017 г.

Български фонд за дялово инвестиране“ АД публикува покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 25-08-2017г. от 10:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19,ет.1,  дневеният ред и материалите са публикувани в секция "Документи".

 

20.06.2017 г.

На 20.06.2017 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписана промяна в седалището , адреса на управление , адреса за кореспонденция и Устава на Български фонд за дялово инвестиране АД. Новото седалище адрес на управление и адрес за кореспонденция са както следва:гр. София 1000, район “Средец“, ул.“ Г.С.РАковски“ № 132, вх.А, ет. 1, офис 4.“

09.06.2017 г.

На 09-06-2017 г. се проведе редовно годишно  общо събрание на акционерите на дружеството. Протокола е публикуван в секция "Документи".

02.06.2017г.

На 03.05.2017 г.  Български фонд за дялово инвестиране получи уведомления за промяна в дяловото участие на акционери.

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

09.05.2017 г.

Български фонд за дялово инвестиране“ АД публикува покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 09-06-2017г. от 10:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19,ет.1,  дневеният ред и материалите са публикувани в секция "Документи". 

05.05.2017г.

На 03.05.2017 г. и 04.05.2017 г. Български фонд за дялово инвестиране получи уведомления за промяна в дяловото участие на акционери.

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На 27-04-2017 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличението на капитала на Български фонд за дялово инвестиране от 2 050 000 лева на 3 325 006 лева.

 

27.04.2017 г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за първото тримесечие на 2017г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи".

13.04.2017 г.

На 12.04.2017 г. Комисията за финансов надзор одобри допълнение към проспекта за увеличение на капитала на Български фонд за дялово инвестиране АД.

Допълнение към Резюме

Допълнение към Регистрационен документ

Допълнение към документ за предлаганите ценни книжа

30.03.2017 г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи годишен финансов отчет за 2016г. на БФБ-София и КФН.

21.02.2017 г.

С решение от 13.02.2017 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София. Емисията е в размер на 6 150 000 лева, разпределени в 6 150 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Вписа посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър. По-долу може да се запознаете с Проспекта(включващ Регистрационен документ, документ за предлаганите ценни книжа и резюме), Съобщението за публично предлагане и решението на Комисията за финансов надзор.

Съобщение за публично предлагане

Регистрационен документ

Документ за предлаганите ценни книжа

Резюме

Решение на КФН

 

11.01.2017 г.

На 11-01-2017 г. се проведе извънредно  общо събрание на акционерите на дружеството. Протокола е публикуван в секция "Документи".

03.01.2017г.

На 03.01.2017 г. Български фонд за дялово инвестиране получи уведомление за промяна в дяловото участие на ДФ Капман Макс.

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

08.12.2016 г.

Български фонд за дялово инвестиране“ АД публикува покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 11-01-2017г. от 10:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19,ет.1,  дневеният ред и материалите са публикувани в секция "Документи". 

02.12.2016 г.

На свое заседание от 01.12.2016 г. Съвета на директорите на Български фонд за дялово инвестиране АД взе решение да увеличи капитала на дружеството.

Протокола е достъпен в секция Документи и по-долу.

Решение на Съвета на директорите за увеличение на капитала на дружеството

17.10.2016 г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за третото тримесечие на 2016г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи".

29.07.2016 г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за първото шестмесечие на 2016г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи".

30.05.2016 г.

На 30-05-2016 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството. Протокола е публикуван в секция "Документи".

30.04.2016 г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за първото тримесечие на 2016г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи".

 

21.04.2016 г.

Български фонд за дялово инвестиране“ АД публикува покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 30-05-2016г. от 10:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” №19,ет.1,  дневеният ред и материалите са публикувани в секция "Документи". 

30.03.2016 г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи годишен финансов отчет за 2015г. на БФБ-София и КФН.

29.01.2016 г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за четвъртото тримесечие на 2015г. на БФБ-София и КФН.

Отчета е публикуван в секция "Документи".

29.10.2015 г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за третото тримесечие на 2015г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция "Документи".

 

03.08.2015 г.

На 03.08.2015 г. Български фонд за дялово инвестиране получи уведомление за промяна в дяловото участие на Компас Стратегия.

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

31.07.2015 г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за второто тримесечие на 2015г. на БФБ-София и КФН. Отчета е публикуван в секция "Документи".

07.07.2015 г.

На 07.07.2015 г. с вписване №20150707102226 в търговския регистър е вписана промяната на Устава на Български фонд за дялово инвестиране АД и промяна на член на Съвета на директорите на дружеството. Решението за промените е взето на Общо събрание на акционерите проведено на 30-06-2015 г.

30.06.2015 г.

На 30-06-2015 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството. Протокола е публикуван в секция "Документи".

12.06.2015 г.

На 11.06.2015 г. Български фонд за дялово инвестиране получи уведомление за промяна в дяловото участие на Капман Макс.

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

22.05.2015 г.

Български фонд за дялово инвестиране“ АД публикува покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 30-06-2015г. от 14:00 часа в София 1301, ул. „Георг Вашингтон” №19,ет.2,  дневеният ред и материалите са публикувани в секция "Документи".

29.04.2015 г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за първото тримесечие на 2015г. на БФБ-София и КФН.

Отчетът можете да намерите публикуван в секция "Документи"

30.03.2015 г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи годишен финансов отчет за 2014г. на БФБ-София и КФН.

Отчетът можете да намерите публикуван в секция "Документи"

31.01.2015 г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за четвърто тримесечие на 2014г. на БФБ-София и КФН.

Отчетът можете да намерите публикуван в секция "Документи"

30.10.2014 г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за трето тримесечие на 2014г. на БФБ-София и КФН.

Отчетът можете да намерите публикуван в секция "Документи"

30.07.2014 г.

Български фонд за дялово инвестиране АД-София  представи междинен отчет за второто тримесечие на 2014г. на БФБ-София и КФН.

Отчетът можете да намерите публикуван в секция "Документи"

22.07.2014 г.

Комисията за финансов надзор отказа да потвърди на дружеството проспект за второ увеличение на капитала, решение за което беше взето от Съвета на директорите на 28.05.2014 г.

27.06.2014 г.

На 25-06-2013 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството. Протокола е публикуван в секция "Документи".

29.05.2014 г.

На 28.05.2014 г. на заседание на Съвета на директорите на дружеството е взето решение за увеличение на капитала