Актуално

CMS - 1.9.4.3 - Faanui
 

Нашата компания

Предмет на дейност

 
Български фонд за дялово инвестиране има следният предмет на дейност: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

 

Основен капитал и търговия на акции


Дружеството е учредено през юни 2011 г. с капитал от 50 000 лв. През юни 2012 г. придобива статут на публично дружество, съгласно решение на Комисията за финансов надзор №605/12.06.2012г. Акциите на Български фонд за дялово инвестиране АД се търгуват на на Българска Фондова Борса – София на сегмент Акции Standard с борсов код BPT.

Информационна медия: www.infostock.bg/