Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Финансов отчет
БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО
ИНВЕСТИРАНЕ“ АД
31 декември 2022 г .
БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“ АД
Финансов отчет
31 декември 2022 г .
1
Съдържание
Страница
Годишен доклад за дейността -
Доклад на независимия одитор -
Отчет за финансовото състояние 1
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход 2
Отчет за промените в собствения капитал 3
Отчет за паричните потоци 4
Пояснения към финансовия отчет 5
БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“ АД
Финансов отчет
31 декември 2022 г .
1
Поясненията към финансовия отчет на страница от 5 до 52 представляват неразделна част
от него .
Отчет за финансовото състояние
към 31 декември
Активи Пояснения 31.12.2022 31.12.2021
’000 лв . ’000 лв .
Нетекущи активи
Активи с право на ползване и други 6 8 15
Инвестиции в асоциирани предприятия 7 1 692 2 193
Нетекущи активи 1 700 2 208
Текущи активи
Финансови активи по справедлива
стойност в печалбата или загубата 8 16 778 15 622
Вземания 9 86 193
Пари и парични еквиваленти 10 269 858
Текущи активи 17 133 16 673
Общо активи 18 833 18 881
Собствен капитал
Акционерен капитал 11.1 19 735 19 735
Премиен резерв 11.3 329 329
Други резерви 11.2 91 91
(Натрупана загуба)/Неразпределена
печалба (1 345) (1 309)
Собствен капитал 18 810 18 846
Пасиви
Нетекущи пасиви
Задължения по лизингови договори 12 7 7
Нетекущи пасиви 7 7
Текущи пасиви
Задължение за данъци върху дохода 14
Задължения 13 16 14
Текущи пасиви 16 28
Общо пасиви 23 35
Общо собствен капитал и пасиви 18 833 18 881
Съставил :
Легамакс Акаунтинг ЕООД
/управител Елена Георгиева/
Изпълнителен директор :
/ Силян Иванов/
Дата: 28.03.2023 г .
Съгласно
независим одиторски доклад:
______________
Регистриран одитор Стоян
Стоянов
БУЛ ОДИТ ООД
Одиторско дружество No 23
Управител Снежана Башева
БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“ АД
Финансов отчет
31 декември 2022 г .
2
Поясненията към финансовия отчет на страница от 5 до 52 представляват неразделна част
от него .
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен
доход към 31 декември
Пояснения 2022 2021
’000 лв . ’000 лв .
Приходи от лихви 18 317 320
Приходи от дивиденти 13 10
Печалба/( загуба ) от финансови активи
отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, нетно 17 194 (1 302)
Загуба от инвестиции, отчитани по метода
на собствения капитал 7 (517) (255)
Разходи за външни услуги 15 (33) (33)
Разходи за амортизации (7) (5)
Разходи за персонала 12 (59) (48)
Разходи за обезценка на вземания 14 - (174)
Други разходи 16 (6) (4)
Приходи от възстановена обезценка 8 56 -
Други приходи 8 7
Загуби от валутно курсови разлики - (3)
Други финансови разходи (1) (1)
( Загуба )/ Печалба преди данъци (36) (1 495)
Разходи за данъци 19 - (13)
( Загуба )/ Печалба за годината (36) (1 508)
(Общо всеобхватна загуба)/Общо
всеобхватен доход (36) (1 508)
лв . лв .
(Загуба )/ Доход на акция 20 (0.0018) (0.076)
Съставил :
Легамакс Акаунтинг ЕООД
/управител Елена Георгиева/
Изпълнителен директор :
/ Силян Иванов/
Дата: 28.03.2023 г .
Съгласно
независим одиторски доклад:
______________
Регистриран одитор Стоян
Стоянов
БУЛ ОДИТ ООД
Одиторско дружество No 23
Управител Снежана Башева
БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“ АД
Финансов отчет
31 декември 2022 г .
3
Поясненията към финансовия отчет на страница от 5 до 52 представляват неразделна част
от него .
Отчет за промените в собствения капитал
към 31 декември Акцио -
нерен
капитал
Премий
ни
резерви
Други
резерви
Неразпре
делена
печалба/
Натрупана
загуба
Собствен
капитал
’000 лв . ’000 лв . ’000 лв . ’000 лв . ’000 лв .
Салдо към 1 януари 2022 г. 19 735 329 91 (1 309) 18 846
Дивиденти - - - - -
Сделки със собственици - - - - -
Загуба за годината - - - (36) (36)
Общо всеобхватна загуба за
годината - - - (36) (36)
Разпределение на печалбата за
резерви - - - - -
Салдо към 31 декември 2022 г .
19 735 329 91 (1 345) 18 810
Акцио -
нерен
капитал
Премий
ни
резерви
Други
резерви
Натрупана
печалба
Собствен
капитал
’000 лв . ’000 лв . ’000 лв . ’000 лв . ’000 лв .
Салдо към 1 януари 2021 г. 19 735 329 58 429 20 551
Дивиденти - - - (197) (197)
Сделки със собственици - - - (197) (197)
Загуба за годината - - - (1 508) (1 508)
Общо всеобхватна загуба за
годината - - - (1 508) (1 508)
Разпределение на печалбата за
резерви - - 33 (33) -
Салдо към 31 декември 2021 г .
19 735 329 91 (1 309) 18 846
Съставил :
Легамакс Акаунтинг ЕООД
/управител Елена Георгиева/
Изпълнителен директор :
/ Силян Иванов/
Дата: 28.03.2023 г .
Съгласно
независим одиторски доклад:
______________
Регистриран одитор Стоян
Стоянов
БУЛ ОДИТ ООД
Одиторско дружество No 23
Управител Снежана Башева
БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“ АД
Финансов отчет
31 декември 2022 г .
4
Поясненията към финансовия отчет на страница от 5 до 52 представляват неразделна част
от него .
Отчет за паричните потоци към 31 декември
Пояснения 2022 2021
’000 лв . ’000 лв .
Паричен поток от оперативна дейност
Плащания към доставчици (25) (52)
Плащания към персонал и осигурителни
институции (64) (50)
Платени корпоративни данъци върху печалбата (13) (14)
Други постъпления и плащания от оперативна
дейност (2) (5)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (104) (121)
Паричен поток от инвестиционна дейност
Постъпления от продажба на финансови активи 807 3 989
Плащания за придобиване на финансови активи (1 454) (8 026)
Получени лихви 154 138
Постъпления от дивиденти 13 10
Плащания за придобиване на инвестиции в
асоциирани предприятия - (490)
Нетен паричен поток от инвестиционна
дейност (480) (4 379)
Паричен поток от финансова дейност
Плащания на дивиденти 21 - (197)
Плащания по лизингови договори (5) (5)
Нетен паричен поток от финансова дейност (5) (202)
Нетна промяна в пари и парични
еквиваленти (589) (4 702)
Пари и парични еквиваленти в началото на
годината 8 858 5 560
Пари и парични еквиваленти в края на
периода 8 269 858
Съставил :
Легамакс Акаунтинг ЕООД
/управител Елена Георгиева/
Изпълнителен директор :
/ Силян Иванов/
Дата: 28.03.2023 г .
Съгласно
независим одиторски доклад:
______________
Регистриран одитор Стоян
Стоянов
БУЛ ОДИТ ООД
Одиторско дружество No 23
Управител Снежана Башева
БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“ АД
Финансов отчет
31 декември 2022 г .
5
Пояснения към финансовия отчет
1. Обща информация
Основната дейност на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“ АД
(Дружеството ) се състои в придобиване, управление и продажба на участия в
български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които
Дружеството участва , търговско посредничество, както и всяка друга дейност,
незабранена от закона.
Дружеството е регистрирано като акционерно дружество в Търговския регистър на
Агенцията по вписванията с ЕИК 201814769.
Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, ул. „Георги
Раковски“ No 132, вход А, етаж 1, ап. 3.
Дружеството е с едностепенна система на управление.
Съветът на директорите е в състав Слиян Иванов, Алексей Георгиев и Илиян
Александров.
Към 31 декември 2022 г . Дружеството се управлява и представлява от
изпълнителният директор Силян Иванов.
Броят на персонала към 31 декември 2022 г. е 4 служители.
Акционерният капитал на Дружеството е в размер на 19 734 763 лв. разпределен в
19 734 763 бр . поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка.
На 26.11.2020 г. има решение на Съвета на директорите на Дружеството за
приемане на резултатите от процедурата по първично публично предлагане и
акции за увеличаването на акционерния капитал на Дружеството . При
увеличението на капитала в условията на публично предлагане на акции от
предложени 6 578 255 са записани 6 578 254 броя обикновени , поименни ,
безналични акции, всяка с право на един глас, номинална стойност 1 лев и
емисионна стойност 1,05 лв . Цялата емисионна стойност на записаните акции в
общ размер на 6 907 166.70 лева е внесена в специално разкритата набирателна
сметка на Български фонд за дялово инвестиране“ АД в Централна кооперативна
банка АД , клон Мадрид. Вписването на увеличението на капитала от 13 156 509 лв.
на 19 734 763 лева , в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, е
направено на 03.12.2020 г . ( с No 20201203163007)
Акциите издадени от Дружеството са регистрирани на Българска фондова борса.
2. Основа за изготвяне на финансовия отчет
Финансовият отчет на Дружеството е съставен в съответствие с Международните
стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета
по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз
(МСФО , приети от ЕС). По смисъла на параграф 1, точка 8 от Допълнителните
разпоредби на Закона за счетоводството, приложим в България, терминът „МСФО,
приети от ЕС“ представляват Международните счетоводни стандарти (МСС ),
приети в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на Европейския парламент и на
Съвета.
Финансовият отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута
на Дружеството . Всички суми са представени в хиляди лева (‘000 лв .)
БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“ АД
Финансов отчет
31 декември 2022 г .
6
(включително сравнителната информация за 2021 г.), освен ако не е посочено
друго.
Ръководството носи отговорност за съставянето и достоверното представяне на
информацията в настоящия финансов отчет.
Във финансовия отчет на Дружеството инвестициите са отчитани по метода на
собствения капитал . Дружеството няма задължение да съставя индивидуален
финансов отчет.
2.1. Действащо предприятие
Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо
предприятие и като са взети предвид възможните ефекти от продължаващото
въздействие на пандемията от коронавирус Covid-19, войната в Украйна и
рисковете предизвикани от климатичните промени.
Продължаващо въздействие на Covid-19
COVID-19 оказа значително въздействие върху световната икономика. Много
държави наложиха забрани за пътуване на милиони хора, а много хора бяха
подложени на карантинни мерки. Пандемията доведе и до значителна
нестабилност на финансовите и стоковите пазари в световен мащаб. Различните
правителства приеха мерки за предоставяне на финансова и нефинансова помощ
на засегнатите сектори от икономиката и предприятия.
Бизнесът трябваше да се справя с предизвикателства, свързани с намалени
приходи и нарушени вериги за доставки. На 13.03.2020 г. Народното събрание взе
решение за обявяване на извънредно положение за период от един месец, което
впоследствие бе удължено многократно и прерасна в удължавана периодично
извънредна епидемична обстановка до 30 юни 2022 г., като считано от 01 април
2022 г . тя бе отменена.
Вероятно е да има и бъдещи въздействия върху дейността на Дружеството ,
свързани с бизнес модела , правните и договорните отношения , справедлива
стойност на финансови инструменти, потребителите и оборотните средства в
резултат на Covid-19. Първоначалното въздействие беше свързано с промяна в
справедливата стойност на финансовите активи.
Конфликтът между Русия и Украйна
На 24 февруари 2022 г . Руската Федерация започна военна инвазия в Украйна. В
резултат на тези действия на Русия бяха наложени редица различни икономически
и финансови санкции от Европейския съюз и други страни. Очакванията са в
средносрочен и дългосрочен план те да имат всеобхватен негативен ефект и
върху световната икономика и различни сфери на обществения живот. Ситуацията
е много динамична и непредсказуема и потенциално всеобхватна, поради което на
този етап Ръководството на Дружеството не е в състояние да направи надеждна
прогноза за потенциалното въздействие на военната криза.
Въпроси , свързани с климата
Рисковете , предизвикани от климатичните промени , могат да имат бъдещи
неблагоприятни последици за бизнес дейностите на Дружеството. Тези рискове
включват рискове , свързани с прехода (напр. регулаторни промени и рискове,
свързани с репутацията), и физически рискове (дори ако рискът от физически щети
е нисък поради дейността на дружеството и географското му местоположение).
Начинът, по който Дружеството осъществява своята дейност, може да бъде
засегнат от нови регулаторни ограничения върху емисиите на CO2, които тя
генерира чрез центровете за данни. Потреблението на енергия от центровете за
данни е високо и понастоящем Дружеството внедрява нови технологични решения
за намаляване на нивото на необходимата енергия, особено в областта на
поддържането на максималната възможна защита на критичната ИТ